ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ ПРОАУТО

 1. Идентификация на Администратора

„ГЕОТРЕЙДИНГ“ АД (Администраторът) е администратор на лични данни. Дружеството е вписано в българския ТРРЮЛНЦ с ЕИК 202533127, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Люлин планина“ № 9, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 459.

 1. Връзка с Администратора, Вие можете да се свържете с Администратора по някой от следните начини:
 • писмено на адрес: гр. София 1588, ул. Околовръстен път № 459;
 • отговорно лице по защита на личните данни: Руслан Емануилов
 • на телефонен номер: +359 2 930 70 91;
 • на е-mail адрес: emanuilov@geotrading.bg;
 • чрез интернет сайт: https://www.geotrading.bg/.
 1. Обработвани лични данни

Вашите лични данни, които Администраторът събира и обработва, са: образ и регистрационен номер на автомобил. Камерите за видеонаблюдение създават и записват изображение, заедно с информация за датата, часа и местоположението. Качеството  на  изображението позволява идентификацията на лицата, които се намират в обхвата на камерите. Видеонаблюдението се извършва без прекъсване – 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Регистрационен номер на автомобил се записва в дневника на посетителите.

 1. Правно основание за обработване на личните данни: Администраторът обработва Вашите лични данни на основание:

а) чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД,  а именно: обработването е необходимо за защита на законните интереси на Администратора, изразяващи се в защита на имуществото му, както и на имуществото на негови наематели.

 1. Цели на обработването на лични данни: Администраторът използва Видеонаблюдението си единствено за целите на:
 • сигурността и безопасността в обекти ПРОАУТО;
 • защита на имуществото на Администратора;
 • опазване здравето и живота на служителите на Администратора и трети лица, намиращи се в обектите;
 • при необходимост, видеонаблюдението допълва другите системи за физическа сигурност.
 1. Посочените Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на следните получатели и категории получатели:
 • дружеството, отговарящо за охранителната дейност на обекта – понастоящем „Геоохрана“ ЕООД, ЕИК 121519184;
 • дружеството, отговарящо за хардуерното и софтуерното поддържане на системата за видеонаблюдение – понастоящем „ИТР Сървисиз“ ЕООД, ЕИК 202891245;
 • държавни органи при изпълнение на законовите си правомощия.
 1. Личните данни се съхраняват от Администратора за следните срокове:
 • Събраните чрез видеонаблюдение лични данни (образ) ще се съхраняват от Администратора, съгласно чл. 56, ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност, за срок от 2 (два) месеца след събирането им.
 • Данните от дневника на посетителите се съхраняват за срок от 12 (дванадесет) месеца.
 1. Предоставяне на лични данни извън територията на ЕИП

Администраторът няма да предоставя Вашите лични данни на получатели в държави, извън ЕИП.

 1. Вашите права във връзка с личните Ви данни, обработвани от Администратора

Вие имате право по всяко време да поискате от Администратора:

9.1. Коригиране на личните Ви данни, в случай че обработваните за Вас лични данни са неточни. Вие имате право също непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

9.2. Достъп до личните Ви данни  

Вие имате право да получите от Администратора потвърждение дали се обработват Ваши лични данни. В случай, че към момента на запитването обработване на Ваши лични данни се осъществява, вие имате право да получите копие от тез от тях, които са в процес на обработване.

9.3. Изтриване на личните Ви данни, в случай, че в случай че:

1) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

2) личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно, включително ако Администраторът продължава да обработва Ваши лични данни след изтичане на срока по т. 7 от настоящия документ;

3) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение на Администратора съгласно българското законодателство или законодателството на Европейския съюз.

9.4. Ограничаване на обработването на личните Ви данни, в случай че:

 • оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на Администратора да провери точността на Вашите данни;
 • обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие ги изискате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.5. Възразите срещу обработването на личните Ви данни

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, на възражение срещу обработването на Вашите лични данни. В такъв случай, Администраторът е длъжен да прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите права и интереси.

Всички права по т. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 и 9.5 по-горе можете да упражните, като отправите писмено искане на адреса на Администратора или изпратите електронно искане на и-мейла на Администратора, както са посочени по-горе в т. 2 от настоящия документ.

9.6. Право на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до българска Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с личните Ви данни са нарушени.

Връзка с КЗЛД: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

 1. Използване на автоматизирана система за вземане на решения

Администраторът не използва система за автоматизирано вземане на решения, включваща профилиране при обработването на личните Ви данни.