ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В „ГЕОТРЕЙДИНГ“ АД ЧРЕЗ КАНАЛ ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

Работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), следва да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали по смисъла на закона. За тази цел, съгласно чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 5 от ЗЗЛПСПОИН, в дружествата от група ГЕОТЕХМИН, в това число – „ГЕОТРЕЙДИНГ“ АД, се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал – писмено или устно.

I. Отговорни звена за приемане и разглеждане на сигнали

за приемане на сигнали – Дирекция „Инспекторат“, „ГЕОТЕХМИН“ ООД

за разглеждане на сигнали – Руслан Емануилов, Старши юрисконсулт, „ГЕОТРЙДИНГ“ АД, подпомаган от Дирекция „Инспекторат“, „ГЕОТЕХМИН“ ООД. По изключение, ако същността на сигнала налага, разглеждането му се извършва от Дирекция „Инспекторат“, „ГЕОТЕХМИН“ ООД.

II. Предмет на сигналите

Нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз1, станали известни на подателя на сигнала при или по повод изпълнение на трудовите или служебните му задължения или в друг работен контекст.


Подаваните сигнали могат да бъдат свързани с:

 • 1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на:
  • - обществените поръчки;
   - финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
   - безопасността и съответствието на продуктите;
   - безопасността на транспорта;
   - опазването на околната среда;
   - радиационната защита и ядрената безопасност;
   - безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
   - общественото здраве;
   - защитата на потребителите;
   - защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
   - сигурността на мрежите и информационните системи;
 • 2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;
 • 3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 • 4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 • 5. извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
 • 6. нарушения на българското законодателство в областта на:
  • - правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
   - трудовото законодателство;
   - законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

III. Вътрешен канал за подаване на сигнали

Сигнали могат да бъдат подавани писмено на:

 • - на електронния адрес на Дирекция „Инспекторат“ - inspectorate@geotechmin.com;
 • - по пощата или по друг начин на адрес: гр. София, ул. „Люлин планина“ № 9, на вниманието на Дирекция „Инспекторат“;
 • - на обявените възможни канали на корпоративния сайт на „ГЕОТЕХМИН“ ООД за подаване на сигнали за нарушения: https://www.geotechmin.com/

Сигнали могат да бъдат подавани устно чрез провеждане на среща, в уговорен със звеното, отговарящо за приемането на сигнали, подходящ срок, по искане на сигнализиращото лице.

IV. Условия и ред за подаване на сигнали

Сигнализиращите лица подават сигнал до звеното, отговарящо за приемането на сигнали по един от начините, посочени в т. III.

Сигналите се подават чрез попълване на ФД 7-10-1 Формуляр за подаване на сигнали. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служител от звеното, отговарящо за приемането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.

Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване на допуснатите нередовности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на сигнала, сигналът, заедно с приложенията към него, се връща на сигнализиращото лице.

V. Мерки за осигуряване на защита

„ГЕОТРЕЙДИНГ“ АД гарантира, че са взети всички законово допустими мерки, така че срещу работниците и служителите на компанията, подали сигнал, както и срещу свързаните с тях лица, да не бъдат предприемани ответни действия във връзка с тези сигнали, имащи характер на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, нито да бъдат заплашвани или срещу тях да се извършват опити за такива действия.

Подробна информация относно условията и реда за подаване на сигнали за нарушения може да откриете във ФС 7-10 „Система Червен телефон“ на „ГЕОТРЕЙДИНГ“ АД.