Декларация за корпоративна политика

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, АКЦИОНЕРИ И СЛУЖИТЕЛИ,

Ръководството на Геотрейдинг АД съзнава, че клиентите на дружеството, държавата и обществото изискват предприемането на ефикасни мерки за постоянно подобряване на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, гарантиращи чиста околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. Светът се променя изключително бързо. Поради тази причина, за да бъде успешен бизнесът, той трябва расте с динамиката на новите открития и технологии, както и да има ясна перспектива за бъдещето. Приоритетите на една компания оформят нейните корпоративни ценности и очертават дългосрочния план за развитие.
Геотрейдинг АД има дългосрочни мисия и концепция за развитие. Те служат като ориентир за постигане на целите на дружеството.
Нашата мисия и визия за бъдещето е: „КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ, ДОСТАВКИТЕ И УСЛУГИТЕ, СЪОБРАЗЕНО С БЛАГОТО НА ОБЩНОСТТА И ПРИРОДАТА, ОСИГУРЕНО ОТ ЗДРАВИ И МОТИВИРАНИ ХОРА В ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА".
Ръководството на Геотрейдинг АД в подкрепа на своята стратегическа насоченост с участието на своя персонал, определи и документира настоящата Политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на дружеството, свързани със съответствието на продуктите и услугите, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Тази Политика е в съответствие с контекста на организацията по качество и околна среда, включително естеството, мащаба и въздействията върху здравето и околната среда от произведените от нас продукти и предоставени услуги. Подлежи на периодично преразглеждане и актуализиране и е достъпна до всички заинтересовани страни, за да могат да осъзнаят своите задължения по отношение на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа;

Д Е К Л А Р И Р А М:

Личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на интегрираната системата за управление на качество, екология, здраве и безопасност при работа, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.;
Да  осъществявам  преглед  на  целите  по  качеството,  опазване  на  околната  среда, здравето и безопасността при работа и оценявам степента на постигането им.
Да осъществявам периодично преглед на политиката и целите, за да се осигури, че продължава да бъде адекватна и подходяща за нашата организация;

ПОЛИТИКА НА ГЕОТРЕЙДИНГ

Ръководството на Геотрейдинг АД изцяло приема отговорностите по безопасност и здраве, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, приложимото българско законодателство, в областта на околната среда и качеството на предлагания продукт и услуга.

Геотрейдинг АД се стреми да работи заедно с партньорите си за осигуряване на качествена, екологична, безопасна и здравословна работна среда.

Геотрейдинг АД се стреми да осъществява основната си дейност по:

„Продажба, доставка и посреднически услуги на: минна, строителна и пътно-строителна техника; товарни автомобили, резервни части, консумативи и оборудване за строителна, пътно-строителна техника и минна индустрия (включително и ходови части); лагери, гумено-транспортни ленти, изделия от полиуретан; гуми, горива, масла и химични вещества, греси, технологични и охлаждащи течности, акумулаторни батерии, пътни битуми, нитрати, хидратна вар и минни реагенти за флотация“,

като осигурява съответствие със законови, клиентски и други изисквания и задълженията за спазване по отношение на здравословните и безопасни условия на труд и околната среда, приети в организацията, а когато е практически обосновано и да ги надмине.

За целта в Геотрейдинг АД се извършва периодично оценка на съответствието с тези изисквания, чрез определяне на въздействието на аспектите по околна среда, продукта, процесите, дейностите на фирмата върху околната среда, здравето и безопасността по време на работа, като поддържа документирана информация на нейното съответствие.

Гарантираме  постигане  на  устойчив  растеж, като управляваме рисковете и възможностите в организацията, свързани с бизнес процесите, значимите аспекти на околната среда и здравето и безопасността при работа.  
Постигаме значително подобряване на финансовите резултати на дружеството, чрез въвеждане на интегрирана система за управление.

С внедряването и функционирането на Интегрираната система за управление, включваща системите за управление на качеството – ISO 9001:2015; здравословните и безопасни условия на труд ISO 45001:2018 и околната среда – ISO14001:2015, ръководството се ангажира да свежда своевременно информацията за тези изисквания до знанието на целия персонал и до всички  заинтересовани  от  дейността  на  организацията страни.
Като поема своята отговорност за постоянното подобрение на Интегрираната система за управление   на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, ръководството на Геотрейдинг АД декларира следните ръководни принципи:

 1. Системно оценяване и управление на рисковете и възможностите – управлението на рисковете и възможностите е приоритетна дейност в дружеството като превенцията и устойчивото развитие на фирмата. Управлението на рисковете включва системно идентифициране и оценяване на рисковете и възможностите, свързани с бизнес процесите, значимите аспектите на околната среда и рискове, свързани със здравето и безопасността при работа, както и прилагане на мерки за тяхното овладяване и поддържането им в границите, установени от нормативните и други доброволно приети изисквания.
 2. Ориентиране към клиента – дейността на дружеството зависи най-вече от клиентите и затова нашият стремеж е максимално точно да изясним техните потребности, да изпълним техните изисквания и надминем техните очаквания. Съзнаваме отговорността си и гарантираме, че процесите и дейностите на фирмата непрекъснато се контролират с цел да се достави качествен продукт и предостави качествена услуга и да се ограничи негативното въздействие върху околната среда, (включително и предотвратяване от замърсяване) и да се осигуряват в максимална степен здравословни и безопасни условия на труд. Постигаме тези цели чрез адекватно идентифициране на аспектите на околната среда, оценяване и управление на рисковете.
 3. Лидерство – ръководството съзнава и поема отговорността и дава личен пример като допринася за поддържането и усъвършенстването на интегрираната система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа. Осигурява разбирането и поддръжката на политиката от персонала в цялата организация. Ръководството  гарантира,  че всички  лица,  работещи за или от името на организацията и тези, чиято работа е свързана със значимите аспекти, рискове свързани със здравето и безопасността при работа и качеството на предлаганата услуга или продукт, са получили подходящо обучение по отношение на задълженията за спазване по околна среда и приложимите законови и други изисквания, приети от организацията, по качество и здраве и безопасност, свързаните фирмени стандарти, приложими към тях и за последствията при не достигането им;
 4. Съпричастност на хората – ръководството се стреми да осигури единство на целите по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа като създава и поддържа спокойна и удобна заобикаляща среда, в която работниците и служителите се чувстват ангажирани и мотивирани за постигането им;
 5. Процесен и  системен  подход  -  процесите  за  създаване  на  продукта,  опазване  на околната среда, осигуряване здравето и безопасността при работа са взаимосвързани и се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;
 6. Непрекъснато подобряване – основна цел на интегрираната система е чрез непрекъснат мониторинг и наблюдение да осигури предотвратяване на замърсяването по отношение на околната среда, намаляване на риска от заболявания и инциденти на работното място, както и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, чрез предприемане на подходящи и ефикасни коригиращи и превантивни мерки;
 7. Фактологичен подход при взимане на решения – системата за вътрешни и външни комуникации (в т.ч. и провеждане на периодични одити на системата за управление, преглед от Ръководството), управлението на документи и записи и разглеждането на въпросите, свързани със съответствието и всички промени настъпили в приложимите изисквания по околна среда и здраве и безопасност по време на работа, създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуални данни и информация;
 8. Взаимно изгодни отношения с доставчиците – Дружеството и неговите доставчици са взаимно зависими и всички делови и търговски взаимоотношения с тях се базират на коректност, лоялност  и  взаимна  изгода,  като  това  включва  освен  качеството  на продукта и осигуряване опазването на околната среда, здравето и безопасността при работа;
 9. Опазване на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване;
 • Системно идентифициране и оценяване аспектите на околната среда, в различните направления и планиране и провеждане ефикасен фирмен екологичен мониторинг и прилагане на превантивен подход за опазване на околната среда;
 • Контролиране и минимизиране на вредното  въздействие върху околната среда от процесите, дейностите, използваните и предлагани от нас суровини и материали;
 • Въздействието на предлаганите от нас продукти върху околната среда е предимно свързано с генериране на опаковки. В дружеството е въведена екологосъобразна система за събиране и преработване на гуми в края на жизнения им цикъл, за да се увеличи повторното им използване, чрез което да се сведат до минимум опасностите за живота и здравето на хората и предлагане на качествени продукти и услуги;
 • По отношение на производство на хидравлични маркучи и услуги по монтаж, демонтаж и вулканизация на гуми, генерирането на отпадъци при експлоатационните, ремонтните и спомагателни дейности е неизбежно, затова в Геотрейдинг АД е внедрена ниско отпадъчна технология, което ги свежда до минимум.

На своите клиенти предлагаме качествени течни горива с цел намаляване на CO2 отпечатък

 1. Осигуряване на здраве и безопасност при работа - Ръководството е взело и взема мерки за предотвратяване на нараняванията и заболяванията на лица работещи под контрола на Геотрейдинг АД в офисите, производствените помещения или работните места на открито. За осигуряване на гореизложеното Ръководството, предприема следните действия:
 • Идентифицира опасностите  системно, преглежда оценката на риска и  от тях предприема контролни мерки по време на работа в съответствие с приложимото законодателство в областта на здравето и безопасността при работа на Република България;
 • Предоставяне на консултации, инструктажи и обучение на нашите кадри и партньорите по договори с дружеството за здравето и безопасността при работа;
 • Мониторинг и планиране на превантивни мерки за намаляване и премахване риска за здравето и живота на работещите и за подобряване условията на труд; 
 • Ефикасна профилактика и  медицински грижи на всички работещи;
 • Контрол за безусловно спазване на безопасните и здравословни изисквания при работа от персонала, бизнес партньорите и посетителите на територията на дружеството;

С прилагане на тези принципи, ръководството се ангажира да следва политиката чрез следните общи цели, база за конкретни измерими цели, които ежегодно се оценяват и актуализират:

 1. Клиентите и партньорите на Геотрейдинг АД да останат доволни от общото сътрудничество - да се реагира максимално бързо на техните желания, да им се предоставят най-доброто съотношение между цена и качество, като осигурим съответствието на продукта със съответните стандарти и норми; намалим рисковете за здравето и безопасността при работа; намалим рисковете за околната среда, произтичащи от използваните и предлагани материали, суровини, енергия, вода, емисии и отпадъци, както и да получат най-любезно и професионално мнението на специалистите;
 2. Сътрудниците на Геотрейдинг АД да идват на работа с усмивка - да бъдат подбирани амбициозни и отговорни хора, които да изучават и спазват изискванията на приложимите правни норми по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа; които вършат своята работа с удоволствие, техният труд да бъде възнаграждаван  възможно  най-адекватно,  да  бъдат  изслушвани  и поощрявани идеите им;
 3. Корпоративната отговорност на Геотрейдинг АД към околната среда и хората - всички проекти на компанията да бъдат съобразени с благото на общността и природата и в подходяща работна среда да се инициират действия за подобряване на състоянието им;
 4. Корпоративни ценности:
 • честност и лоялност към дружеството, клиентите и партньорите;
 • отговорност за действията и техния ефект в дългосрочен план;
 • амбиция на компанията да стане лидер на пазара;
 • професионализъм и отдаденост към работата;
 • непрекъснато поддържане и подобрение на интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, чрез повишаване на личната ангажираност и отговорност на работещите в дружеството и висшето ръководство за системна оценка на риска и аспектите на околната среда и на тази основа, разработване и изпълнение на програми за отстраняване и/или минимизирането му с периодично оценяване на изпълнението;

Ръководството гарантира, че така изложените принципи и общи цели са известни на всички работещи във фирмата, както и на външните заинтересовани страни, за да могат да осъзнаят  своя  принос  и  значение  за  фирмата, като се  стремят  при  изпълнение  на  своите задължения на съответните работни места да работят в съответствие с тях.

Ръководството на Геотрейдинг АД се ангажира да поддържа ефикасна система за управление  на  качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа като планирано и периодично я оценява и актуализира при необходимост. То се ангажира да идентифицира всякакви причини за несъответствие или несъблюдаване (и предвидимите потенциални несъответствия или несъблюдаване) и да предприеме незабавно действие за идентифициране, прилагане и проследяване на коригиращи действия и предприема мерки за непрекъснатото й подобряване, както и да осигури всички необходими ресурси за документирането, прилагането, поддържането и непрекъснато подобряване на интегрираната система за управление.

 

Дата: 20.01.2022г.                                                                                              Изпълнителен директор